Очаквани ползи

Резултатите от проекта включват:
Две подпомагащи структури за социално предприемачество, една в Ксанти и една в Смолян. Двете структури за подкрепа ще предоставят услуги за подкрепа на хора, които искат да стартират собствено социално предприятие, или на съществуващи социални предприятия, които искат да разширят своята дейност (насочени към 300 души). Всяка структура за поддръжка ще разполага с квалифициран персонал, който ще се ангажира да предоставя специализирани услуги за поддръжка.
Проучвания за приноса и ролята на социалната икономика в двата региона, вкл. план за действие и препоръки.

Инструменти за подпомагане на работата на двете структури за подкрепа: смесен инструмент за идентифициране на нуждите и оценка на идеите за социално предприемачество, бизнес ръководство за социално предприемачество в региона, вкл. интерактивна уеб-версия, франчайзинг модел за най-малко 2 добри практики в BG, които трябва да бъдат умножени в Гърция и 2 добри практики в GR, които да се прилагат в BG.

Дейности за изграждане на капацитет за персонала на структурите за подпомагане. Ще има два курса за обучение, един в Ксанти и един в Смолян и две учебни посещения на гръцкия персонал в Смолян и български служители в Ксанти за обмен на опит и координиране на дейности (цел 20 членове на персонала).

Дейности за повишаване на информираността, включително мрежови събития с други инициативи на местно, регионално и междурегионално ниво, тематични семинари в конкретни икономически сектори или за конкретни социални предизвикателства, транснационални мрежи между социалните предприятия за насърчаване на тяхното сътрудничество, дейности за обучение на бенефициенти и организиране на информация ден в края на проекта, за насърчаване на социалното предприемачество и насърчаването на социалните предприятия, които ще бъдат формирани до края на проекта (целта 660 души ще присъстват на работа в мрежа и други дейности за повишаване на осведомеността в двете страни).

общуване

Kakoulidou 1, 69100, Източна Македония и Тракия, Гърция

(+30) 25313 52101

(+30) 25313 52101

 info@isee-interreg.eu

www.isee-interreg.eu

Регистрирайте се за бюлетина

Регистрирайте се, за да получавате имейли от последните актуализации.