Очаквани резултати

Очаква се проектът да разшири социалното предприемачество в трансграничната зона между EMTR в Гърция и регион Смолян в България, чрез повишаване на осведомеността и дейностите по изграждане на капацитет и подкрепата за създаването и функционирането на социалните предприятия.
Проектът ще организира поредица от дейности за повишаване на осведомеността, които ще насърчават социалното предприемачество като жизнеспособна алтернатива за икономическо развитие, социално включване и като средство за справяне със социалните предизвикателства в трансграничната зона. Успоредно с това, проектът ще създаде две структури за подпомагане на социалното предприемачество, една в Ксанти и една в Смолян и ще изгради капацитет на местни експерти и консултанти, поставяйки основите за създаването на регионалния механизъм за подкрепа на социалното предприемачество в REMTH, който ще да продължи своята дейност чрез новата регионална оперативна програма 2014-2020.

Проектът „Виждам“ ще има ефект върху насърчаването и разширяването на социалното предприемачество в трансграничната зона и ще подпомогне създаването и функционирането на нови социални предприятия на регионално и междурегионално ниво, отговаряйки на нуждите на местните общества. Резултатът от проекта ще бъдат нови социални предприятия, работещи на местно, регионално и трансгранично ниво, разширяване на дейностите и укрепване на съществуващите социални предприятия и изграждане на трансгранични синергии между социалните предприятия на двата региона.
По време на проекта ще бъде създадено пилотно социално предприятие в областта на събирането и разпространението на храна на хората в нужда. Областта на дейност е избрана като отговор на повишения процент на бедност и е определена като приоритет на политиката за EMTR и Смолянските региони.
Показателите за резултат от проекта са:
Брой нови социални предприятия: 8
Брой трансгранични социални предприятия: 4

общуване

Kakoulidou 1, 69100, Източна Македония и Тракия, Гърция

(+30) 25313 52101

(+30) 25313 52101

 info@isee-interreg.eu

www.isee-interreg.eu

Регистрирайте се за бюлетина

Регистрирайте се, за да получавате имейли от последните актуализации.